skip to navigation
skip to content

spoj 0.0.20

command line tool for spoj.com

Монгол spoj
===========

www.spoj.com/ABRAMOV/ (Sphere online judge) -д зориулсан CL хэрэгсэл. Мөн
[Мөнхбаатар](http://itblog.gmb.mn) анддаа бариж буй цагаан сарын бэлэг :)

Боломжууд:
- системд нэвтрэх
- шинээр бүртгүүлэх
- хэрэглэгчийн мэдээлэл
- бодлого илгээх
- бодлогууд
- бодлогын дэлгэрэнгүй
- шилдэг бодолтууд
- миний бодолтууд


Хэрхэн суулгах
--------------

`pip` ашиглан хялбархан суулгаж болно. Хэрвээ таны үйлдлийн систем дээр `pip` суугаагүй
бол дараах коммандаар суулгаарай.

>sudo apt-get install pip
>sudo pip install spoj


Системд нэвтрэх
---------------

`login` коммандаар системд нэвтрэн орно. Үүний тулд http://spoj.com дээр
бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.
Жишээ:

>spoj login <username>
>password: <password>


Шинээр бүртгүүлэх!!!!
-----------------

`register` коммандаар шинэ хэрэглэгч бүртгүүлнэ.


Хэрэглэгчийн мэдээлэл
---------------------

`status <user_name>` коммандаар тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг харна. Хэдэн
бодлого бүрэн бодсон болон хэдэн бодлого дутуу бодсон талаар мэдээлнэ. Хэрвээ
`<user_name>` тодорхойлогдоогүй байвал системд нэвтэрсэн хэрэглэгчийн
мэдээллийг харуулна.


Бодлого илгээх
--------------

`tackle` коммандаар бодлогоо илгээнэ, үүний тулд кодын файлын нэрээ
аргументэд нь өгнө. Кодын файлын нэр бодлогын дугаарыг, өргөтгөл нь
тухайн бодлогыг ямар хэл дээр шийдсэнийг илэрхийлнэ.
Жишээ нь:

>spoj tackle problem_id.c


Бодлогууд
---------

`list' коммандаар нийт бодологуудын жагсаалтыг харах боломжтой. Мөн баганы
дугаараар хүснэгтийн эрэмбэлэх боломжтой.
Жишээ нь:

>spoj list --page=2 --sort=1


Бодлогын дэлгэрэнгүй
--------------------
`desc` коммандаар бодлогын дэлгэрэнгүйг харна. Үүнд бодлогын өгүүлбэр болон,
жишээ оролт, гаралтын утгууд агуулагдана. Мөн зөвхөн жишээ оролт эсвэл
гаралтын утгыг авах боломжтой.

>spoj desc problem_id # дэлгэрэнгүй мэдээлэл
>spoj desc --input problem_id # зөвхөн жишээ оролтын утга  
File Type Py Version Uploaded on Size
spoj-0.0.20.tar.gz (md5) Source 2013-02-14 7KB